MT-Board

เพียง “ปลายนิ้ว” สัมผัสสร้างสรรค์จิตนาการอย่างอัจฉริยะ

ใช้งาน “ง่าย” ต่อการใช้งานกระดาน Interactive Whiteboard

“มีประสิทธิ์ภาพ” ใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วัสดุพื้นผิว “แข็งแรง” และลดแสงสะท้อน Low Glare Screen

การใช้งาน part2

Present

This product Accreditation standards are easy to use durable materials. Be confident in microsight.

Contact

Promaster CO.,LTD. 410/65-66 Ratchadapisak Road Samsennok Huaykwang bangkok 10310 info@promaster.co.th
(+662) 541 4252