MT-Board

เพียง “ปลายนิ้ว” สัมผัสสร้างสรรค์จิตนาการอย่างอัจฉริยะ

ใช้งาน “ง่าย” ต่อการใช้งานกระดาน Interactive Whiteboard

“มีประสิทธิ์ภาพ” ใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

วัสดุพื้นผิว “แข็งแรง” และลดแสงสะท้อน Low Glare Screen

Software MT-Board

กรุณากรอกรหัส    

Present

This product Accreditation standards are easy to use durable materials. Be confident in microsight.

Contact

Promaster CO.,LTD. 410/65-66 Ratchadapisak Road Samsennok Huaykwang bangkok 10310 info@promaster.co.th
(+662) 541 4252